طراحی معماری مراکز خرید، اغلب تعهدی بس سخت و تعیین کننده است به طور عمده سه سطح مرکز خرید در در طراحی وجود دارد: محلی یا ``MiniMall``، اجتماعی یا ``MaxiMall`` و منطقه ای یا ``MegaMall``

تجربه مشتری در رستوران یا کافی شاپ امری مهم میباشد امروزه نگاه ویژه ای به سفر مشتری در استفاده از یک محصول یا خدمت میشود لذا در طراحی مراکز خرید، نه فقط طراحی فیزیکی محیط مرکز خرید باید مورد توجه قرار گیرد, بلکه باید بر تمام بخش ها مانند معابر، ورودی ها، پارکینگ، پیاده رو، امکانات مسیر، نور، مبلمان و فضاهای عمومی نظارت و کنترل کرد. ایجاد فضای مناسب در خرید تعیین کننده است.