ما معماری سبز را به هلدینگ فاخر (تیپاکس، تی نکست، دفتر مرکزی هلدینگ) هدیه می‌کنیم

تجربه کار با یک مشتری در مورد زیر مجموعه شرکت‌های مختلف هلدینگ فاخر، نشان دهنده حسن انجام کار و رضایت مشتری از ماست.