در طراحی و معماری موزه ها نیاز است که اهداف اصلی رعایت شود در این راستا می بایست شرایط خوبی برای آثار هنری و جمع آوری و ثبت و تحقیق ایجاد شود همینطور نیاز است که موقعیت موزه نیز با روحیات مراجعه کنندگان سازگار باشد. در قوانین معماری موزه ها معمولاً دو بخش به صورت موقعیت اشیای در حال بررسی و اشیا نمایشی تقسیم می شود. در این مقاله قصد داریم به زبانی ساده در خصوص مراحل و قوانین معماری موزه ها صحبت کنیم.